ตารางกิจกรรมของนักศึกษา

1. ตารางเรียนรายวิชา GES2002 การคิดและการตัดสินใจของนักศึกษาและสาขาวิชา

- กลุ่มเรียน 001

- กลุ่มเรียน 002

- ตารางเรียนรวมกลุ่ม001และ002

------------------------------------------------------------------------------------------

2. ตารางกิจกรรมประจำหน่วย

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------


4. กำหนดการสอบวิชาความรู้ประจำรายวิชา

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Last modified: Friday, 12 July 2013, 04:30 AM